Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

FATCA a CRS

FATCA – zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely

Zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) je americký zákon, který má za cíl zabránit osobám USA v páchání daňových úniků v zahraničí.

FATCA ukládá finančním institucím povinnost rozpoznávat a vykazovat finanční transakce a uplatňovat srážkovou daň. Aby ING tento zákon dodržela, musí všechny své zákazníky (jednotlivce i instituce) klasifikovat a v některých případech od nich získat další dokumentaci.
IRS zavedl 30% srážkovou daň, která bude uvalena na jisté platby ve prospěch institucí a jednotlivců nesplňujících požadavky.

ING bude FATCA dodržovat ve všech zemích, kde je to povoleno či kde je to povinné,  s cílem získat status „zúčastněné“ finanční instituce, kdekoli je to možné. ING z tohoto důvodu aktivně provádí veškerá relevantní opatření, aby do 1. července 2014 splnila všechny požadavky FATCA a zároveň nadále poskytovala svým klientům a partnerům špičkové služby. 

 

CRS – společný standard pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech

Jeho cílem je zamezit daňovým únikům pomocí zahraničních finančních účtů a poskytnout zúčastněným zemím transparentní informace finančních aktivech v zahraničí. Byl vytvořen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). ING celosvětově plně dodržuje požadavky CRS.

Od 6. dubna 2016 se požadavky CRS vztahují na jednotlivce i společnosti v České republice. K CRS se zavázalo více než 100 zemí včetně všech zemí EU a klíčových finančních center.

Jaké jsou požadavky CRS?

Od finančních institucí je požadováno, aby zjišťovaly daňovou rezidenci klientů a reportovali finanční účty přímo či nepřímo vlastněné zahraničními daňovými rezidenty místním daňovým úřadům, které budou následně tyto informace vzájemně sdílet.

Co má ING dělat?

ING zjistí daňovou rezidenci klientů. Poté bude reportovat finanční účty přímo či nepřímo vlastněné zahraničními daňovými rezidenty místnímu daňovému úřadu.

Co to znamená pro vás?

Pokud budete ovlivněni CRS regulací, požádáme vás o vyplnění formuláře Čestného prohlášení, který obsahuje vaší daňovou rezidenci. Pokud nastane nějaká změna, která ovlivní vaši CRS klasifikaci, pak nás o tom budete informovat a zároveň nám vyplníte nové čestné prohlášení. 

ING tímto oznamuje, že v návaznosti na zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v aktuálním znění, bude uplatňovat postupy náležité péče dle přílohy č. 2 výše uvedeného zákona také pro dříve existující účty entit, jejichž hodnota ke dni 31.12.2015 nepřevyšuje částku odpovídající ekvivalentu 250.000,- USD.

Dotazy?

Pro více informací se obraťte na OECD webovou stránku nebo kontaktujte váš místní daňový úřad.