Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

SEPA

Projekt SEPA (Single Euro Payment Area) vytvořil jednotnou oblast pro platby v eurech, tzn. SEPA prostor, zrušením hranic při uskutečňování bezhotovostních plateb v měně euro. Podnětem pro vznik této iniciativy bylo, že každá krajina provozovala platební styk na základě jiných právních i technických podmínek, jiných formátů a způsobech jeho provádění. Cílem projektu SEPA je zjednodušit zadávání platebních příkazů v eurech pro klienty tím, že již nemusí rozlišovat platební styk v rámci SEPA prostoru a v rámci své země a můžou tak zadávat a přijímat platby v eurech s jednotnými údaji a za stejných podmínek. SEPA prostor je tvořen všemi bankami v eurových zemích a bankami z jiných zemí z EHP a států Švýcarsko, Monako, San Marino, které přistoupily k pravidlům SEPA samostatně.

SEPA prostor je tvořen všemi bankami v eurových zemích a bankami z jiných zemí z EHP a států Švýcarsko, Monako, San Marino, které přistoupily k pravidlům SEPA samostatně.


Projekt SEPA zavedl dva nové typy plateb

 • SEPA Credit Transfer
 • SEPA Direct Debit

 

 

SEPA Credit Transfer (SCT)

 

SEPA Credit Transfer (SCT) je platba v eurech v rámci SEPA prostoru. Číslo účtu příjemce se uvádí ve formátu IBAN a banka příjemce platby je identifikována SWIFTovým kódem (BIC). 
Hlavními parametry a výhodami jsou:

 • platba bez omezení převáděné částky,
 • částka je převedena mezi účty v plné výši,
 • poplatky společně sdílí plátce i příjemce platby, tzv. typ poplatku SHA/SLV,
 • platba je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a připsán ve stejný den ve prospěch účtu příjemce,
 • do příkazu lze zadat doplňující údaje, které jsou příjemci platby předány v nezměněné podobě.

Jaké změny přinese pro klienty SEPA END DATE v České republice?

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 stanovilo závazné požadavky, které mají účinnost od 31. října 2016 pro země EU mimo eurozónu, týká se tedy i České republiky.
 • Mezi hlavní požadavek, který vyplývá z Nařízení, patří především povinnost fyzických osob – podnikatelů a právnických osob předávání hromadných SEPA plateb v XML formátu dle ISO normy 20022.

Kdy používat poplatek typu OUR v rámci SEPA prostoru?

 • SEPA platby jsou definované typem poplatku sdíleným (SHA/SLV), což znamená, že každý, jak příjemce tak i plátce hradí poplatky své banky. V rámci SEPA prostoru některé banky poskytují také možnost zasílat platby s typem poplatku, kdy všechny poplatky hradí plátce (OUR). OUR poplatek je spojený s vyššími poplatky za platbu a příplatkem. Většina bank v eurových zemích neúčtuje za příchozí platbu poplatek a tudíž je použití poplatku OUR pro plátce nevýhodné a pro příjemce nepředstavuje žádnou výhodu. Doporučujeme proto pro platby v EUR používat SEPA platby s typem poplatku SHA/SLV. 

Další informace o SEPA
Evropská centrální banka připravila materiál, který obsahuje souhrnné informace o SEPA. Dále je možné detailní informace získat zejména na stránkách Evropské rady pro platební styk.

 

 

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit - SDD)

 

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD) je bezhotovostní inkaso v eurech prováděno z podnětu příjemce platby. Prostřednictvím SDD může být hrazen například pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhrada mýta, odebírané tiskoviny a pojistky. Rovněž mezi podnikatelskými subjekty je SDD výhodným nástrojem k úhradě finančních závazků a řízení cash flow.

 

K hlavním výhodám SEPA inkasa patří

 • Všechny inkasní příkazy v rámci EHP je možné vysílat pouze z jednoho účtu, klient tudíž nemusí vést účty v různých zemích a tím komunikovat s dalšími bankami a vyplňovat různé příkazy k inkasu ani hlídat termíny splatnosti. Inkaso musí být 14 dní před splatností avizováno plátci například fakturou, není-li předem dohodnuto jinak.
 • SEPA inkaso není uvolňované ve prospěch čísla účtu příjemců, ale ve prospěch Identifikačního kódu příjemce (CID). Z toho vyplývá, že příjemce může inkasa, z důvodu snadnějšího řízení cash-flow, vysílat z různých účtů dle své aktuální potřeby.
 • Rozdílné zpracovaní oproti stávající českému modelu, kdy příjemce očekává platby nebo odmítnutí po dobu až pěti bankovních dnů, kdežto u SEPA inkasa obdrží peníze nebo odmítnutí v den požadovaného vypořádání (což je výhoda při řízení jeho cash-flow).

Využívaní SDD předchází udělení Mandátu k SEPA inkasu plátcem příjemci. Mandát obsahuje především informace o plátci a příjemci, identifikační číslo příjemce tzv. CID, jednoznačnou referenci tzv. UMR (Unique Mandate Reference). Plátce dále zajistí dostupnost svého účtu pro SEPA inkaso, některé banky podmiňují dostupnost podepsáním tzv. Souhlasu se SEPA inkasem. Příjemce si zaktivní službu pro vysílání příkazů k SEPA inkasu po podepsání smlouvy u své banky. 

V případě, že chcete využívat služeb SEPA inkasa nedoporučujeme využívat korunový účet, z důvodu vzniku možných kurzovních rozdílů, způsobených jejich odmítnutím/stornováním., Z tohoto důvodu je vhodnější používat účty vedené v měně EUR.

 

Aby tento způsob placení co nejvíce odpovídal potřebám klientů, existují 2 typy SEPA inkas (platební schémata):

SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE)

 • přímé inkaso v EUR určené pro vypořádání závazků mezi fyzickými osobami spotřebiteli a podnikatelskými subjekty,
 • garantuje plátci vrácení autorizované inkasní platby na základě požadavku bez uvedení důvodu po dobu 8 týdnů následujících po provedení inkasní platby na vrub jeho účtu, v případě neautorizované platby je lhůta pro reklamaci prodloužena na 13 měsíců,
 • pravidla umožňují plátci dát své bance generální souhlas k inkasu, tj. nemusí pro jednotlivé příjemce dávat jednotlivé souhlasy k inkasu, pokud není bankou plátce dohodnuto jinak,
 • první příkaz k inkasu (FIRST) ke zpracování musí být doručen do banky plátce minimálně 5 bankovních dnů před požadovaným dnem splatnosti, další příkazy k inkasu minimálně 2 bankovní dny před dnem splatnosti
  Poznámka: Od listopadu 2016 bude první příkaz k inkasu (FIRST) 5 bankovních dnů před požadovaným dnem splatnosti nepovinný a časová prodleva mezi příkazem k inkasu a platbou bude pouze jeden den).

SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B)

 • přímé inkaso v EUR určené výhradně pro podnikatelské subjekty,
 • plátce musí dát souhlas k inkasu své bance (banka bez předchozího souhlasu plátce inkaso neprovede),
 • plátce nemá nárok na vrácení autorizované inkasní platby,
 • inkaso ke zpracování musí být doručené do banky plátce minimálně 1 bankovní den před dnem splatnosti.

 

R – zprávy jsou specifické typy zpráv, pomocí kterých může Plátce/Příjemce (banka Plátce/Příjemce) odvolat/odmítnout SEPA inkaso.

 • Reject – zamítnutí transakce bankou plátce z přesně definovaných důvodů (např. neplatný formát, nesprávný IBAN).
 • Refusal – žádost plátce o zrušení transakce před jejím provedením z jakéhokoliv důvodu na základě přesně dohodnutých pravidel mezi plátcem a jeho bankou. Když dojde ke zrušení transakce po tom, co již proběhla, Refusal se mění na Refund.
 • Refund – plátce může podat reklamaci na autorizované SEPA inkaso do 8 týdnů od provedení platby a v případě neautorizovaného SEPA inkasa do 13 měsíců.
 • Return – zrušení inkasa, které je iniciováno bankou plátce do 5 bankovních dnů po jeho provedení u B2B do 2 dnů.
 • Reversal – žádost o vrácení finančních prostředků v případě, že inkaso bylo již zaúčtováno a zjistí se, že nemělo být provedeno do 5 dnů od data splatnosti. Žádost je iniciovaná příjemcem nebo bankou příjemce.
 • Revocation – žádost příjemce dočasně odvolat výzvu k inkasu do data dohodnutého s plátcem.
 • Request for cancellation – žádost banky příjemce o zrušení transakce ještě před jejím zaúčtováním.

V případě, že banka v České republice poskytuje v současné době v tuzemském platebním styku klientům možnost provádění inkas v EUR, bude povinna poskytnout od 31.10.2016 také SEPA spotřebitelské inkaso pro plátce.

 

Slovníček pojmů
EHP
Evropský Hospodářský Prostor, který je tvořen zeměmi EU a Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

Mandát k SEPA inkasu
Mandát je písemná smlouva, kterou plátce uzavírá s příjemcem, aby mohl inkasovat prostředky z jeho účtu. Každý mandát obsahuje jedinečnou referenci určenou příjemcem inkasa tzv. UMR (Unique Mandate Reference neboli jedinečná reference mandátu). Slouží k jednoznačné identifikaci inkasního vztahu. Je obdobou variabilního symbolu, na který jsme zvyklí u plateb a inkas v domácí měně). Příjemce má povinnost mandát uchovat, platnost mandátu však vyprší automaticky 36 měsíců po posledním provedeném inkasu. Banka může požadovat předložení sjednaného mandátu (například při zaktivnění 
lužby SDD nebo v případě reklamačního řízení).

Souhlas se SEPA inkasem
Souhlas dává plátce své bance. Může být na papírovém formuláři nebo může být zasílán elektronicky (v souladu s podmínkami příslušné banky).
V souhlasu je uvedeno číslo účtu plátce, informace o příjemci, CID příjemce, číslo reference Mandátu (UMR), popřípadě další zvláštní ujednání mezi plátcem a bankou plátce. Souhlas k inkasu musí být viditelně označen, zda se jedná o podnikatelské nebo spotřebitelské SEPA inkaso. U spotřebitelského inkasa musí být informace o možnosti vrácení již odúčtovaných finančních prostředků do 8mi týdnů od jejich odepsání. U podnikatelského inkasa, že plátce nemá nárok na vrácení peněz již uznaného inkasa a v případě, že souhlas je udělen k účtu vedeného v CZK, budou případné kurzové rozdíly hrazeny z jeho účtu.

CID (Creditor Identifier) – Identifikační kód příjemce
Každý příjemce, který chce vysílat příkazy k inkasu, musí mít přidělen Identifikační kód. Tímto kódem je pak příjemce jednoznačně identifikován. Identifikační kódy pro provádění SEPA inkas přiděluje v České republice Česká národní banka na základě žádosti od banky, která žádost předkládá za klienta. Příjemci však mohou pro provádění SEPA inkas využívat i Identifikační kód, který jim byl přidělen v jiném státě.

Prenotifikace 
Příjemce má povinnost minimálně 14 dnů před splatností informovat plátce o částce a datu splatnosti inkasa. Forma, jakou příjemce informaci plátci předá, není výslovně určena (může být realizováno např. formou faktury). Ke splnění této povinnosti ze strany příjemce se přihlíží například v případě, kdy plátce reklamuje provedení inkasa na jeho účtu (příjemce je pak povinen doložit, že tuto povinnost splnil). 

SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE) 

Jedná se o SEPA inkaso, u kterého může plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa. Tento typ inkasa mohou používat jak podnikatelské subjekty, tak spotřebitelé.

SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B)
Jedná se o SEPA inkaso, u kterého plátce nemůže požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu. Tento typ inkasa mohou používat výhradně podnikatelské subjekty.


FAQ

1. Co všechno musím udělat proto, abych mohl začít inkasovat mé odběratele v měně EUR?

K inkasování prostřednictvím SEPA inkas musí mít příjemce přiřazen CID (Identifikační kód příjemce), u své banky si musí zjistit podmínky vysílání příkazů inkas a musí s plátcem podepsat Mandát k SEPA inkasu.

2. Můj dodavatel mne chce inkasovat v měně EUR. Co všechno musím udělat, aby to bylo možné?

Po podepsání Mandátu k SEPA inkasu s příjemcem, je třeba zajistit u své banky otevření účtu pro příkazy k SEPA inkasu. Banky mohou mít službu podmíněnou uzavřením tzv. Souhlasu se SEPA inkasem. V případě podnikatelského SEPA inkasa je podepsání Souhlasu se SEPA inkasem povinný.

3. Mohu SEPA inkaso zamítnout? Jaké mám možnosti? Jaké inkaso zamítnout lze a jaké nikoli?

Klient může zablokovat svůj platební účet proti všem příkazům k SEPA inkasu ve své bance, nesmí však podepsat žádný Mandát k SEPA inkasu. Plátce může odmítnout SEPA inkaso před provedením SEPA inkasa (R-zpráva typu Refusal) plátce může vyžádat zpět již odúčtované finanční prostředky do 8 týdnů od odepsání prostředků z účtu (R-zpráva typu Refund).

4. Na mém účtu bylo inkaso provedeno neoprávněně, jak můžu tuto situaci řešit?

V případě, že platba byla inkasována prostřednictvím spotřebitelského inkasa (platební schéma CORE), má plátce možnost do 8 týdnů u autorizovaného inkasa zažádat o vrácení platby bez uvedení důvodu, prostředky jsou připsané okamžitě. Jedná se o R-zprávu typu Refund. U neautorizovaného inkasa (pokud klient žádný Mandát k SEPA inkasu nepodepsal) je možné zažádat o vrácení platby do 13 měsíců, žádost je posuzována jako reklamace a vrácení platby již není automatické.

5. Kdo určí, jestli se inkaso realizuje pod typem CORE nebo B2B?

Typ inkasa (platební schéma) pod jakým budou inkasa realizována, si dohodne plátce s příjemcem. Dle dohody zvolí příslušný typ Mandátu k SEPA inkasu. Platební schéma CORE je určeno spotřebitelům a podnikatelským subjektům. Schéma B2B slouží výhradně podnikatelským subjektům. Banka si vyhrazuje možnost rozporovat výběr schématu.

6. Jaké jsou rozdíly mezi spotřebitelským a podnikatelským SEPA inkasem?

Hlavním rozdílem je typ subjektu, pro který je typ inkasa určen. Spotřebitelské inkaso (CORE) může být použité jak pro spotřebitele, tak i pro podnikatelské subjekty, na rozdíl od podnikatelského typu inkasa (B2B), které slouží výhradně pro podnikatelské subjekty. Dalším rozdílem je, že u spotřebitelského inkasa (CORE) může plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa. U typu podnikatelského inkasa (B2B) nemůže plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu.

8. Existuje nějaké pravidlo, případně omezení ohledně akceptace CID vydaného v jiné zemi než v ČR?

Pokud má zahraniční firma přidělen CID a otvírá pro tuto firmu účet v ČR, má používat CID přidělený v zahraničí. Pokud by si zahraniční firma otevřela pobočku v ČR, která by měla vlastní IČO, musí požádat svoji banku o přidělení CID a provádět inkasa pod tímto.

Další informace o SEPA
Evropská centrální banka připravila materiál, který obsahuje souhrnné informace o SEPA. Dále je možné detailní informace získat zejména na stránkách Evropské rady pro platební styk.

 

 

Seznam SEPA zemí (pouze anglicky)

Mandát k SEPA Direct Debit

Informace k Identifikačnímu kódu příjemce (CID)

Formát SEPA Credit Transfer a SEPA Direct Debit

Formát 1XML pro ostatní typy plateb, zjednodušení

Validační nástroj pro platby SEPA*

 

*Pro založení uživatelského účtu potřebného k validaci volejte, prosím, +420 257 474 666.