Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Ustanovení o ochraně osobních údajů ING Bank N.V., pobočka Praha

Obecné informace

Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o zpracování osobních údajů ze strany pražské pobočky ING Bank N.V. (‘ING’).

ING dělá vše pro zajištění toho, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá takovým způsobem, aby Vaše soukromí bylo chráněno a zabezpečeno. ING zpracovává osobní data v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které se na ochranu osobních údajů aplikují.

Klienti, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování fyzických osob o předávání jejich osobních údajů ING a o následném zpracování.

Osoby, jejichž osobní data ING zpracovává

ING zpracovává osobní údaje fyzických osob včetně osob:

 • které jsou (potenciálními) klienty, obchodními partnery nebo dodavateli ING;
 • které jednají jako akcionáři, skuteční vlastníci, zaměstnanci, (výkonní) ředitelé, zmocnění zástupci nebo kontaktní osoby klientů, obchodních partnerů nebo dodavatelů ING;
 • které jsou návštěvníky webových stránek ING;
 • jejichž osobní údaje ING zpracovává v rámci zpracování finančních operací nebo zpracování bez smluvního vztahu s danými osobami, jako jsou například příjemci finančních transakcí.

Osobní údaje, které ING zpracovává

Osobní údaje, které ING zpracovává, mohou zahrnovat mezi jiným také údaje týkající se identity osoby, jména, trvalého bydliště, adresy bydliště, státního občanství, rodného čísla nebo jiných osobních identifikátorů, místa narození, pohlaví, druhu a čísla dokladu totožnosti, orgánu, který doklad vydal a dobu jeho platnosti, osobního stavu, pozice nebo oprávnění (např. v případě jednání za klienta, dodavatele nebo obchodního partnera), majetku, (finančních) transakcí, čísel účtů nebo jiných jedinečných identifikátorů, podpisů, úvěruschopnosti nebo finanční kondice, e-mailové adresy, telefonního čísla, IP adresy nebo návštěv webových stránek ING.

Účely zpracování osobních údajů

ING zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 • ohodnocení a přijetí klienta, uzavření a realizace smluv s klienty, obchodními partnery nebo dodavateli, provádění platebních a jiných finančních transakcí, provádění záznamů a finanční vypořádání služeb, produktů a materiálů doručených pro a od ING, včetně komunikace s osobami zapojenými na základě smlouvy (t.j. pojištěné osoby, příjemci, prostředníci), a rozhodování a vedení sporů;
 • relationship management a (cílený) marketing k vytvoření vztahu s klientem a jeho udržení a rozšíření;
 • výkon obchodní činnosti, vnitřní řízení, vytváření reportů a analýz včetně statistik a vědeckých analýz sloužících k rozvoji a zlepšení produktů a služeb ING, account management, služby klientům, vytváření globálního přístupu ke klientovi, nakládání s majetkem společnosti, provádění interních auditů a vyšetřování, účetnictví a finanční záležitosti, zavádění kontrol, opatření centrálních zařízení pro zpracování za účelem zvýšení efektivity, řízení fúzí, akvizic a rozdělení
 • bezpečnost, zdraví a zabezpečení včetně ochrany majetku ING, klientů, dodavatelů a obchodních partnerů a ověření statusu a přístupových práv klientů, dodavatelů a obchodních partnerů;
 • zachování souladu s právními předpisy a oborovými předpisy, včetně předpisů proti praní špinavých peněz a proti financování terorimu; a/nebo
 • ochrana bezpečnosti a integrity ING a/nebo finančního sektoru. To zahrnuje (1) vyhledávání, prevenci, vyšetřování a potírání (pokusy) nezákonných nebo nežádoucích aktivit nebo jednání směřujícího proti ING, skupině ING, klientům a zaměstnancům, nebo jiným finančním institucím, a (2)použití a účast ve varovných systémech (například interní a externí databáze podvodného jednání).

Předávání osobních údajů ve skupině ING

ING může sdílet osobní údaje s a předávat osobní údaje ostatním pobočkám a subjektům skupiny ING za předpokladu, že jejich zapojení je nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Tyto ostatní pobočky ING mohou být umístěny mimo Evropský hospodářský prostor. ING předá osobní data třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

ING může předat osobní údaje třetím stranám jako jsou obchodní partneři, jiné finanční instituce, dodavatelé nebo jiní poskytovatelé služeb, prostředníci, příjemci plnění transakcí, soudy, regulatorní orgány, varovné systémy nebo jiné třetí strany zapojené do dosažení některého z účelů uvedených výše. Tyto třetí strany mohou být umístěny mimo Evropský hospodářský prostor. ING předá osobní data třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

ING uchovává osobní údaje pouze:

 • po dobu nutnou k účelu, pro který byly osobní údaje sesbírány nebo po kterou jsou dále zpracovávány, nebo požadovanou právními předpisy;
 • v rozsahu rozumně nezbytném k naplnění požadavků příslušných právních předpisů;

Zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace

ING může monitorovat, nahrávat, uchovávat a používat libovolné telefonní hovory, e-maily nebo jiné formy elektronické komunikace pro následující účely:

 • dodržování souladu se zákony a předpisy
 • schopnosti poskytnout důkazní materiál
 • rozpoznání, prevenci, prošetření podvodu či zločinu
 • zlepšení kvality služeb ING
 • školení, vedení a hodnocení ING zaměstnanců

ING může poskytnout záznamy telefonních hovorů a elektronické komunikace příslušným orgánům v souladu se zákony a předpisy a pobočce ING, která má na starosti bezpečnostní záležitosti a/nebo zaměstnancům ING odpovědným za monitorování souladu s korporátními pravidly a předpisy.

Zabezpečení

ING má zavedena vhodná a obchodně rozumná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu a všem dalším nezákonným způsobům zpracování. Za tímto účelem ING zavedla standardy pro informační technologie a jiné vnitřní předpisy a procesy směřující k zabezpečení osobních údajů.

Právo přístupu, opravy, blokování a vymazání

Pokud ING zpracovává Vaše osobní údaje, pak máte následující práva:

 • právo žádat informaci o zpracování a osobních údajích zpracovávaných ING nebo pro ING;
 • právo na opravu, vymazání nebo blokování Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 • právo vyslovit nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a s předáním svých osobních údajů jinému správci na základě přesvědčivých legitimních důvodů vztahujících se k Vaší konkrétní situaci za předpokladu, že ING zakládá zpracování osobních údajů na svých legitimních zájmech nebo legitimních zájmech třetí strany, které údaje odkryla;
 • právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu od ING.

Výše uvedené požadavky zašlete písemně na adresu:

ING Bank N.V.
pražská pobočka
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
Česká republika

Součástí žádosti musí být jednoznačné ověření Vaší totožnosti (zejména úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že jste subjektem požadovaných údajů.

Úpravy ustanovení

ING toto ustanovení pravidelně aktualizuje a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit jeho obsah.
Toto ustanovení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno naposledy dne 10.12.2014.