Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Vlastní kapitál (deriváty)

Jakožto společnost kotovaná na burze či podnik držící podíl v takové společnosti čelíte výkyvům na akciových trzích. Tyto výkyvy mohou mít velký dopad na vaši rozvahu a pohltit spoustu kapitálu. Specialisté ING Wholesale Banking (WB) na deriváty v této oblasti vám nabídnou řešení na míru, která budou odpovídat vaší expozici, rizikovému profilu a očekáváním.


K typickým příkladům rizik spojených s vlastním kapitálem, jimž musíte věnovat pozornost, patří řízení vlastních akcií, zajištění akciových opčních plánů proti riziku a řízení podílů ve společnostech kotovaných na burze.

Řízení vlastních akcií

Podpora ceny akcií či ochrana akcionářů před zředěním podílů (konvertibilní obligace, vykonání plánu akciových opcí apod.) kupováním akcií na kapitálovém trhu – to vše může být nákladné a rozvaha může být vystavena významnému riziku ceny akcie, což nežádoucím způsobem prohlubuje pákový efekt.
ING WB nabízí deriváty, která společnosti umožní mít expozici vůči svým akciím, aniž ji bude muset financovat. ING WB taktéž nabízí alternativní derivátová řešení, která odpovídají přesné expozici a replikují přesnou expozici vůči ředění. ING WB rovněž nabízí alternativní programy zpětných odkupů, které společnostem umožňují nakupovat vlastní akcie za nižší než aktuální tržní cenu.

Zajištění plánu akciových opcí

Společnosti často do balíčku odměn pro manažery zahrnují pobídky založené na akciích. Jelikož opce a akcie nejsou stejně citlivé vůči pohybům akcií (podnik čelí ve vztahu k opcím a jejich zajištění riziku ceny akcií) a jelikož při zajišťování prostřednictvím vlastních akcií je nutné financovat celou částku, mohou společnosti k zajištění plánů akciových opcí využít derivátové nástroje.
ING WB nabízí řešení, která přesně replikují plány založené na akciích (nákup replikujících nákupních opcí), s jejichž pomocí mohu klienti uvolnit peněžní prostředky a vyrovnat se s cenovým rizikem. ING WB také nabízí řešení, která aktivně řídí delta zajištění klientových opcí prostřednictvím hotovostního vlastního kapitálu či prostřednictvím variabilních fiktivních swapů na celkový výnos.

Řízení podílů ve společnostech kotovaných na burze

Podniky mohou vlastnit podíly společností, které jsou kotovány na burze. ING WB nabízí následující škálu řešení v závislosti na záměru, který podnik s podílem má.
ING WB nabízí derivátová řešení, která klientům umožňují prodat účast za vyšší než stávající tržní cenu nebo ji zvýšit za nižší než stávající tržní cenu. ING WB nabízí derivátová řešení, s jejichž pomocí si klienti mohou udržet ekonomickou a právní expozici vůči podílu, aniž nesou plné cenové riziko, které je s ním spojeno, či ponechat si ekonomickou a právní expozici a zároveň uvolnit prostředky bez dluhového kapitálu. ING WB nabízí derivátová řešení ke zvýšení výnosu z podílů v situaci, kdy se předpokládá stagnující trh, a v závislosti na tom, jaký vývoj ceny akcií klient očekává. Spojte se s námi a náš odborný tým vám pomůže.

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací